O novele zákoníku práce

Zdá se, že novelizace zákoníku práce je jednou z kratochvil našich zákonodárců. Od 1. ledna 2007, kdy nabyl zákoník práce účinnosti, byl již více jak čtyřicetkrát novelizován.

Novela zákoníku práce v části nabude účinnosti 30. července 2020, ve zbytku, konkrétně změny právní úpravy dovolené, vysílání pracovníků (zaměstnanců), náhrady újmy a překážek v práci, pak 1. ledna 2021.

V řadě případů novelizace zákoníku práce se jednalo o technické změny, v řadě případů o koncepční až revoluční obraty. Celý článek

Legislativní změny u cigaret v roce 2020

Od 1. ledna 2020 vstoupil v účinnost daňový balíček, který upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu.

Kromě snahy výraznějším zvýšením konečné ceny snížit spotřebu tabáku je důvodem také nutnost harmonizace sazeb s právem EU, resp. splnění podmínky, že spotřební daň z cigaret musí činit nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret.

Pro tabákové výrobky obsahuje daňový balíček přechodné období dvou měsíců, aby bylo možno dodržet šestitýdenní lhůtu pro odběr nových tabákových nálepek. Nové sazby spotřební daně začnou platit od 1. března 2020. Celý článek

Nové trendy ve sledování zaměstnanců

V kontextu rozvoje moderních technologií je dnes pro každého zaměstnavatele relevantní otázka, jakým způsobem přiměřeně zajistit právo na soukromí zaměstnance na pracovišti a současně zavést rámec kontrolních mechanismů.

Zaměstnavatel musí dbát na to, že při zavádění různých typů monitoringu zaměstnanců z důvodu ochrany svých majetkových zájmů mohou být dotčena další základní práva garantovaná ústavně či nadnárodně, a to právo zaměstnance na soukromí, na ochranu osobních údajů a listovního tajemství. Celý článek

Časové rozlišení

Jednou ze základních účetních zásad je zásada časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů.

Vzhledem k tomu, že se blíží konečný termín pro podání daňových přiznání k daním z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2018 osobám, které měly povinný audit, popř. použily služeb daňového poradce, budeme se zabývat problematikou časového rozlišování nákladů a výnosů.

V průběhu roku účtujeme průběžně o nákladech a výnosech, tak jak vznikají, ale jsou samozřejmě i náklady a výnosy, které se účtují až po ukončení kalendářního roku, Celý článek

Minimální a zaručené mzda od roku 2019

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku a s tím jsou spojené některé změny, které nás v roce 2019 čekají, opustíme seriál daňového minima, a budeme se věnovat změnám roku 2019.

První velkou změnou, která bude platit od 1.1.2019 je opětovné navýšení minimální mzdy, tentokráte v prvním stupni o 1 150 Kč měsíčně, v hodinové mzdě pak o 6,60 Kč.

Minimální mzda v první skupině při rozvrhu 40 hod. týdně bude od 1.1.2019 činit 13 350 Kč. Celý článek

Daňové minimum – část III.

Odpisy hmotného majetku (2.)

Jak jsem uvedla v minulém příspěvku od správného zařazení do odpisové skupiny se odvíjí délka odepisování a správnost výpočtu odpisů. Zatřídění hmotného majetku do odpisové skupiny řeší § 30 ZDP.

V praxi nastávají také situace, kdy poplatníci získají hmotný majetek, který byl již odepisován. Jedná se např. o situace, kdy je poplatník právním nástupcem obchodní korporace. Podrobně tyto situace řeší § 30 odst. 10) ZDP. Poplatník u takto získaného hmotného majetku pokračuje v odpisování u původního vlastníka. Celý článek

Nejasnosti a problémy GDPR

Zatímco velké firmy mají výhodu vlastních právních a IT oddělení, ty menší si často s aplikací novinky nevědí rady. Pomoci jim v tom mohou externí dodavatelé, ale i asociace a sdružení, jejichž členy jsou.

Podle průzkumu, který mezi více než čtyřmi stovkami subjektů v březnu realizovala aplikace SmartEmailing, se na GDPR chystalo bezmála 60 % dotázaných. Podle stejného průzkumu z října 2017 to bylo pouze necelých 40 %. Celý článek

Zaměstnanecké benefity

V souvislosti se zpracováním ročních účetních závěrek a následně s podáním daňových přiznání vyvstává na straně zaměstnanců i zaměstnavatelů každoročně mnoho otázek.

Náhrady, zaměstnanecké benefity řeší § 6 Zákona o daních z příjmů. Problematiku zaměstnaneckých výhod a náhrad můžeme rozdělit do čtyř skupin.

Zaměstnanci se ptají: „Mohu obdržet od zaměstnavatele nějaké plnění, která bych nemusel zdaňovat a zatěžovat odvody na sociální a zdravotní pojištění? Celý článek

Jak se připravujete na GDPR?

Třetina firem se na ně ještě nechystá, více než polovina neví, jaké s ním bude mít náklady.

Na firmy, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků nebo uživatelů, čeká v květnu 2018 nové nařízení Evropské unie o jejich ochraně. Přestože podnikům za nedodržení GDPR hrozí vysoké pokuty, velká část z nich se na ně ještě nezačala chystat. Tuto možnost v průzkumu, který na vzorku více než 1 400 firem a živnostníků realizovala v druhé polovině října aplikace SmartEmailing, uvedla bezmála třetina dotázaných. Celý článek

EET – zkušenosti z praxe

V dnešním příspěvku si ukážeme, co přinesl zákon o Elektronické evidenci tržeb (dále jen EET) v praxi. Nejdříve si v krátkosti shrneme, koho se tato evidence týká, kdo je naopak osvobozen a jaké fáze nás jako poplatníky ještě čekají.

Zákon EET se váže na zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), kde zákon o EET obecně říká, že subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob definovaný v § 2 ZDP a dále pak poplatník daně z příjmů právnických osob definovaný v § 17 ZDP. Celý článek

Co je GDPR a jste na něj připraveni?

25. května příštího roku vstoupí v účinnost nové nařízení EU týkající se ochrany osobních údajů („General Data Protection Regulation“ neboli zkráceně „GDPR“).

Bez ohledu na to, zda GDPR budeme považovat za revoluci, evoluci, nebo jen další úpravu dané oblasti, musíme mít na paměti, že GDPR s sebou přináší kromě nových práv na straně subjektu údajů a povinností na straně správce nebo zpracovatele osobních údajů i výrazné navýšení pokut za nesoulad s uvedeným nařízením. Proto i z tohoto důvodu je třeba nařízení věnovat značnou pozornost. Celý článek

Dítě jako zákazník

Dítě patří do skupiny tzv. zranitelných spotřebitelů.

Kromě „běžných“ spotřebitelů, je dle našeho názoru na místě se zaměřit i na skupinu, která v poslední době čím dál tím více vstupuje do popředí. Tuto skupinu tvoří děti, či slovy platného občanského zákoníku „nezletilí“. Jedná se o nezanedbatelnou skupinu spotřebitelů, a to jednak proto, že narůstá jejich tržní síla, a jednak proto, že mají značný vliv na své rodiče při spotřebitelském rozhodování. Celý článek

Bezpečnost v obchodě z pohledu legislativy

Co si bezpečnostní agentura může dovolit vůči zákazníkovi

Každý z nás se již alespoň jednou setkal s pracovníkem nebo pracovnicí bezpečnostní agentury, a to například v obchodech, na sportovních kláních, festivalech, či při jiných příležitostech.

Obvykle se do křížku s takovými pracovníky člověk jen tak nedostane, a pokud přece jen ano, je z nastalé situace natolik zaskočen, že ani netuší, jaká má vlastně práva. Celý článek

Nové odpadové zákony se zatím odkládají

Na co se budou muset firmy připravit?

Jak dopadne nový zákon o odpadech na podnikatele a obchodníky? Pokud normy úspěšně projdou legislativním procesem, nezačnou platit dříve než v roce 2018.

Legislativní rada vlády (LRV) se vrátila k projednávání navzájem souvisejících legislativních norem z oblasti odpadového hospodářství – návrhu zákona o odpadech a návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Začátkem září LRV vrátila Ministerstvu životního prostředí návrhy k dopracování. Celý článek

Reklamace vadného zboží dle občanského zákoníku

Důležité je, kým bylo zboží zakoupeno a kým prodáno

Nový občanský zákoník obsahuje v rámci ustanovení věnujících se koupi i zvláštní pododdíl speciálně upravující prodej zboží v obchodě.

Ačkoliv bylo záměrem zákonodárce, aby byl občanský zákoník lépe uchopitelný a srozumitelný laické veřejnosti, vyvolává právě tento pododdíl někdy zbytečné debaty na portálech zabývajících se ochranou spotřebitelů. Celý článek

Brexit je realitou, co na to ekonomika a obchod?

Jak bude vypadat a fungovat EU bez Velké Británie? Jak  se reálně výsledky referenda odrazí nejen na finančních trzích a ve fungování firem, ale také v běžném životě lidí, v pohybu pracovních sil a zboží, v maloobchodě „klasickém“ i v e-shopech? Řada otázek je a bude nekonečná. 

Pro zbytek EU je odchod UK ztrátou, hodnotí Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České bankovní asociace, výsledky britského referenda. „Politická i hospodářská mapa Evropy dozná výrazné změny, které bohužel konkrétně pro ČR nebudou příznivé. Je v našem bytostném zájmu, aby odchod UK z EU proběhl hladkou cestou. Nejde o potrestání povstalců, ale o legitimní změnu. Čeští reprezentanti by v Bruselu měli vyvinout maximální úsilí o to, aby nové podmínky spolupráce byly vyjednány co nejrychleji, tak aby obchodní výměně a další spolupráci ve všech oblastech nebyly kladeny zbytečné překážky. Evropská unie volá po reformě, která skutečně zajistí čtyři základní svobody – volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, namísto Celý článek

Nová evropská směrnice

Povinnost nefinančního reportingu

Evropský parlament přijal očekávanou směrnici o zveřejňování informací nefinanční povahy velkých podniků. Zavádí se jí povinnost velkých podniků vykazovat kromě finančních informací uváděných v účetních závěrkách a souvisejících zprávách i nefinanční informace.

V rámci nefinančního reportingu budou vybrané společnosti povinně uvádět také stav své společenské odpovědnosti, a to jako součást výroční zprávy. Celý článek

Kamery na pracovišti

Kdy a za jakých podmínek je lze použít?

V České republice se již pomalu stalo tradicí provozování interních kamerových systémů, prostřednictvím kterých se zaměstnavatel snaží chránit svůj majetek např. proti krádežím vlastními zaměstnanci.

Kromě sledování prostor firmy se zaměstnavatelé v praxi snaží pomocí kamer zajistit také kontrolu nad zaměstnanci a výkonem jejich práce. V prvním případě, to znamená z důvodů ochrany majetku, je možno kamerových systémů využít. Ve druhém případě, tedy pro sledování práce zaměstnanců, toto možné není. Celý článek

Vybrané změny v právních předpisech od 1. 9. a 1. 10. 2015 v personální a mzdové oblasti

Vzhledem k tomu, že došlo k některým změnám v oblasti mzdové a personální, které platí od 1. 9. nebo 1. 10. 2015, přerušíme pro tentokrát oblast DPH a budeme se věnovat těmto změnám.

Prvním právním předpisem, ve kterém došlo k zásadním změnám je:

Zákon o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Od 1. 10. 2015 nabyl účinnosti Zákon č. 203/2015 Sb., který novelizoval Zákon o zaměstnanosti (dále jen ZoZ):

Změna v evidenci uchazeče o zaměstnání a výplata podpory u tzv. nekolidujícího zaměstnání: Celý článek

Daně a účetnictví

Daň z přidané hodnoty

II. Místo plnění

Z důvodu správného stanovení DPH je třeba vždy přesně určit místo plnění.  Problematiku místa plnění podrobně řeší ustanovení §§ 7-12 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) v pozdějším znění.

§ 7 – Místo plnění při dodání zboží

Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje. Celý článek

Daň z přidané hodnoty

Plátci daně

Vzhledem k tomu, že většina podnikatelů a společností se dříve nebo později stává plátcem daně z přidané hodnoty a s problematikou daně z přidané hodnoty se setkáváme na každém kroku, budeme se v několika následujících příspěvcích zabývat právě DPH. Plátcem daně se může stát osoba povinná k dani dobrovolně nebo povinně ze zákona.

Povinně se stane plátcem daně osoba uskutečňující ekonomickou činnost a to překročením obratu 1.000 000 Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců, nebo členstvím ve sdružení, kde jeden ze členů je plátcem DPH, Celý článek

Průkaz energetické náročnosti budovy

Hlavní změny novely

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz“ či „PENB“) není v oblasti obchodu s realitami a jejich správou žádnou novinkou. Povinnost jeho opatření ukládá zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, stavebníkovi, vlastníku budovy či společenství vlastníků jednotek již od roku 2009.

V průběhu posledních let byl však zákon o hospodaření s energií podroben několika revizním novelám, které podstatně upravily podmínky jeho opatření. Celý článek

Cestovní náhrady u zaměstnanců v roce 2015

Každý ze zaměstnanců, či zaměstnavatelů čas od času musí pracovat mimo místo svého trvalého pracoviště. V tento moment náleží všem těmto osobám tzv. cestovní náhrady.

Cestovní náhrady náleží při pracovních cestách v tuzemsku, ale i v zahraniční, cestovní náhrady náleží i v případě, kdy např. asistentka jede na poštu, nebo např. do banky a použije městskou hromadnou dopravu, popř. vlastní automobil. Celý článek

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Léto je obdobím studentských brigád

Čas brigád aneb čemu věnovat pozornost při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Blížící se léto bude opět ideální dobou, v níž zaměstnavatelé mohou využít pracovní sílu studentů či jiných osob, které budou mít zájem si přivydělat.

Vhodným právním nástrojem pro přijetí nové pracovní síly, bez toho aniž by musel být nutně uzavírán pracovní poměr se všemi svými povinnostmi a nežádoucí rigiditou, jsou dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Celý článek

K bytovým družstvům

Družstevní vlastnictví je u nás populární způsob, jak získat bydlení bez hypotéky, a proto se budeme tentokrát výjimečně věnovat této „nefiremní“ oblasti. Zájemce o byt si koupí podíl v bytovém družstvu, které je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, přičemž s tímto podílem je spjato právo pronájmu bytu v družstevním vlastnictví. Celý článek

Zkušenost z ročního zúčtování daní – uplatňování základní slevy na poplatníka

Jak uplatnit slevu na dani, kdy požádat o roční zúčtování daně, kdy požádat o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech a sražené srážkové dani z dohod o provedení práce, kdy podat daňové přiznání, to jsou neustálé dotazy, se kterými se setkáváme v průběhu roku, ale nejvíce v tzv. daňovém období, tj. v období, kdy se provádějí všechna vyúčtování a podávají se daňová přiznání. Celý článek

Roční zúčtování daňových záloh

Problematiku ročního zúčtování záloh daně ze závislé činnosti řeší § 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je třeba si uvědomit, kdo ze zaměstnanců může požádat o roční zúčtování a naopak komu roční vyúčtování nemůžeme zpracovat. Celý článek