Vybrané změny v právních předpisech od 1. 9. a 1. 10. 2015 v personální a mzdové oblasti

Vzhledem k tomu, že došlo k některým změnám v oblasti mzdové a personální, které platí od 1. 9. nebo 1. 10. 2015, přerušíme pro tentokrát oblast DPH a budeme se věnovat těmto změnám.

Prvním právním předpisem, ve kterém došlo k zásadním změnám je:

Zákon o zaměstnanosti od 1. 10. 2015

Od 1. 10. 2015 nabyl účinnosti Zákon č. 203/2015 Sb., který novelizoval Zákon o zaměstnanosti (dále jen ZoZ):

Změna v evidenci uchazeče o zaměstnání a výplata podpory u tzv. nekolidujícího zaměstnání:

U nekolidujícího zaměstnání jde o situaci, kdy je uchazeč o zaměstnání vázán ještě pracovněprávním vztahem bez pobírání odměny za takovouto práci. V těchto případech před nabytím účinnosti tohoto nového ZoZ měl uchazeč ohlašovací povinnost a po dobu trvání tohoto pracovněprávního vztahu byl zaevidován, jako uchazeč o zaměstnání s tím, že úřad práce mu výplatu podpory za určitých podmínek přiznal.

Nejčastěji se jedná o situace, kdy fyzická osoba má uzavřenu např. dohodu o provedení práce, nebo pracovní činnosti s charakterem výkonu práce podle potřeby zaměstnavatele s tím, že práci nevykonává, ale trvá mu tento pracovněprávní vztah.

Tyto skutečnosti samozřejmě musel uchazeč o zaměstnání doložit příslušnému úřadu práce od svého zaměstnavatele tj. potvrzením o trvání závislé činnosti a pobírání event. odměny.

  • Od 1. 10. 2015 se nárok na podporu odvíjí od samotné existence pracovněprávního vztahu, tj. nově je povinností uchazeče o zaměstnání nahlásit úřadu práce ke dni podání žádosti o podporu skutečnost, že má uzavřen nebo již při pobírání podpory uzavřel, pracovněprávní vztah. Znamená to, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nebude náležet tomu uchazeči, kterému trvá pracovněprávní vztah a to bez ohledu, zda tuto činnost vykonává s nárokem na odměnu, či nikoliv.
  • Totéž se týká členů obchodních společností nebo družstev tj. společníků, jednatelů, komanditistů komanditních společností, ředitelů obecně prospěšné společnosti. Dále členů představenstva nebo členů dozorčí rady akciových společností, členů družstev a fyzických osob pověřených obchodním vedením. V tomto výčtu nejsou zařazeni členové bytových družstev.
  • V praxi tato úprava přinese samozřejmě zjednodušení průběžné dokladovosti příjmu z tzv. nekolidujícího zaměstnání, kdy do 30. 9. 2015 platil nárok na podporu u tohoto nekolidujícího zaměstnání, pokud měsíční příjem uchazeče nepřekročil polovinu minimální mzdy tj. 4 600 Kč. Od 1. 10. 2015 se nárok na podporu odvíjí jen od pouhé existence pracovněprávního vztahu, nebo evidence a členství v obchodních společnostech nebo družstvech.

S výše uvedenou změnou souvisí změna v započítání podpůrčí doby pro nárok na výplatu podpory. Od 1. 10. 2015 se nezapočítává do podpůrčí doby pro délku poskytování podpory doba, kdy uchazeči o zaměstnání trvá právní vztah v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání, a proto mu nebyla vyplácena podpora. Totéž se týká i členů obchodních společností a družstev.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v říjnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.