Konkurenční doložka v obchodních vztazích

Poměrně častým a obvyklým institutem obchodního práva je takzvaná konkurenční doložka. S konkurenční doložkou se setkáváme nejčastěji u smluv o obchodním zastoupení, ale výjimkou nejsou i ve smlouvách o převodu obchodního podílu. Konkurenční doložky se objevují i v pracovních smlouvách.

Konkurenční doložka je institut, kterým se jedna strana druhé zaváže, že na určitém místě po určitou dobu nebude vykonávat činnost, která je konkurenční k činnosti této druhé strany.

Aby byla doložka platná, je dle současné legislativy nutných několik náležitostí. Předně musí být v doložce vymezeno území, okruh činnosti nebo okruh osob, kterých se zákaz konkurenčního jednání týká.

Zákon bohužel není natolik jasný, aby bylo určitelné, zda stačí pouze vymezit jedno ze tří uvedených kritérií, tedy buď jenom území, jenom okruh činnosti, nebo jenom okruh osob. Existují názory, které podporují tento výklad, čili že stačí pouze specifikovat jedno ze zákonem požadovaných kritérií a zbylá dvě není nutné uvádět, nicméně je třeba říci, že naopak existují názory, dle nichž je nutné v konkurenční doložce vymezit všechna tři kritéria.

Vzhledem k tomu, že případným postihem je zde neplatnost konkurenční doložky a vzhledem k tomu, že minulá úprava doložky v obchodním zákoníku požadovala pro platnost doložky vymezení všech kritérií, je nutné doporučit tento postup i pro doložky uzavírané za současného legislativního stavu. Minimálně do doby, než nám judikatura přinese rozhodný výklad.

Maximum je pět let

Maximální doba, na níž může být konkurenční doložka uzavřena, činí pět let. Byla-li uzavřena na delší dobu, platí, že byla uzavřena na pět let.

Zákon dále zakazuje konkurenční doložku omezující zavázanou stranu více, než vyžaduje potřebná ochrana oprávněné strany. V případě porušení tohoto zákonného pravidla může soud na návrh dotčené strany konkurenční doložku omezit, zrušit, nebo prohlásit za neplatnou. Toto ustanovení koriguje nepřiměřené doložky. Zákon se tedy snaží donutit strany, aby si uzavřely vyrovnanou a přiměřenou konkurenční doložku.

V souvislosti s tímto ustanovením je třeba zmínit problematiku úplatnosti doložky, tedy zdali musí být zavazující se straně poskytnuto protiplnění za to, že se zříká výkonu určitých činností. Za minulé úpravy k takovému výkladu judikatura nedospěla, tudíž bylo platné se zavázat v konkurenční doložce bez úplaty.

Za nového zákona, jenž relativně kopíruje staré znění, se prozatím výklad nemění, nicméně vzhledem k tomu, že toto ustanovení dává soudu svobodu rozhodnout, zda je konkurenční doložka příliš omezující a nepřiměřená, není možné vyloučit změnu postoje soudů k této otázce, přičemž se již ozývají hlasy, že by měla být konkurenční doložka úplatná. Do budoucna je tedy třeba si na toto dávat pozor a sledovat vývoj.

Smlouvy o obchodním zastoupení

Výše uvedené je aplikovatelné na všechny konkurenční doložky, jež mohou být součástí v podstatě kteréhokoliv smluvního typu, avšak s výjimkou konkurenční doložky sjednávané v rámci smluv o obchodním zastoupení. V případě těchto smluv obsahuje zákon speciální ustanovení o konkurenční doložce, kdy se obecná ustanovení popsaná výše neuplatní.

Konkurenční doložka sjednaná v rámci smlouvy o obchodním zastoupení může být ujednána pouze na maximální dobu dvou let a to pod sankcí neplatnosti, na rozdíl od obecné konkurenční doložky, kde sankce za překročení doby je pouze automatická platnost na dobu pěti let.

Dále je v konkurenční doložce u smlouvy o obchodním zastoupení třeba ujednat buď území, nebo okruh osob na určitém území, vůči nimž nesmí obchodní zástupce (čili osoba zavázaná z doložky) vykonávat činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména tu činnost, kterou při obchodním zastoupení vykonával pro zastoupeného. Stejně jako v případě obecné konkurenční doložky, i zde má soud moderační právo omezit nepřiměřenou konkurenční doložku.

Z výše uvedeného by tak nyní mělo být jasnější, jaké prvky konkurenční doložka má a na co si je třeba při jejím sjednávání dát pozor. A to je to hlavní, co měl tento článek za cíl.

 

 

Mgr. Josef Mička,

Advokátní kancelář REHAK LEGAL

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.