Daňové minimum – část III.

Odpisy hmotného majetku (2.)

Jak jsem uvedla v minulém příspěvku od správného zařazení do odpisové skupiny se odvíjí délka odepisování a správnost výpočtu odpisů. Zatřídění hmotného majetku do odpisové skupiny řeší § 30 ZDP.

V praxi nastávají také situace, kdy poplatníci získají hmotný majetek, který byl již odepisován. Jedná se např. o situace, kdy je poplatník právním nástupcem obchodní korporace. Podrobně tyto situace řeší § 30 odst. 10) ZDP. Poplatník u takto získaného hmotného majetku pokračuje v odpisování u původního vlastníka.

Zatřídění se provede v 1. roce pořízení hmotného majetku, anebo v roce, kdy došlo ke změně hlavního užívání hmotného majetku dle přílohy 1. Zákona od daních z příjmů (dále jen ZDP).

Minimální doba odpisování

Odpisová skupina Doba odpisování
1 3 roky
2 5 let
2 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let

 

Do skupiny 1 patří např. počítače, kancelářské stroje a zařízení, televizní kamery, laboratorní sklo, ale i kozy, ovce, osli, muly. Osobní automobily, nábytek, koberce, poplachová zařízení, optické a fotografické přístroje, koně patří do odpisové skupiny 2.

Ve skupině 3. najdeme např. skleníky, kovové montované stavby, pancéřové sejfy a trezory, parní kotle, klimatizační zařízení. Ve skupině 4 jsou např. budovy ze dřeva a plastů, oplocení, vnější osvětlení budov a staveb, sila, průmyslové komíny, stavby elektráren.

Ve skupině 5 nalezneme budovy, dálnice, mosty, nádrže, stavby pro sport a rekreaci. Do skupiny 6 s nejdelší dobou odepisování patří administrativní budovy, nákupní střediska, hotely a ubytovací zařízení.

Pro správné zatřídění do skupiny je třeba se vždy podívat do přílohy č. 1 ZDP, popř. oslovit specializované organizace, které se touto problematikou zabývají.

Rovnoměrné odpisování řeší § 31 ZDP

Poplatník se v prvním roce odpisování rozhodne, zda bude hmotný majetek odpisovat rovnoměrně nebo zrychleně.

Sazby pro rovnoměrné odpisování: Roční odpisové sazby

Odpisová skupina První rok odepisování Odpisování v dalších letech Odpis pro zvýšenou vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

 

Roční odpis se stanoví ve výši jedné setiny vstupní ceny hmotného majetku a přiřazené roční odpisové sazby. Vypočtený roční odpis se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Hmotný majetek se vždy odpisuje maximálně do výše vstupní ceny.

Příklad 1

Společnost XT s.r.o. pořídila dne 3.3.2018 nový automobil s pořizovací cenou 450 000 Kč. Společnost tento osobní automobil zařadila dle přílohy 1. ZDP do 2. odpisové skupiny položka (2-63) skupina 29.10.2. a rozhodla se tento automobil odpisovat rovnoměrně. V prvním roce odpisování bude činit roční odpis 49 500 Kč (450 000/100*11 – sazba pro 2. odpisovou skupinu v 1. roce odpisování). Roční odpisy automobilu jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Rok Odpis Zůstatková cena
2018 49 500 400 500
2019 100 125 300 375
2020 100 125 200 250
2021 100 125 100 125
2022 100 125 0
Odpisy celkem 450 000  

 

Výše uvedené odpisové skupiny jsou základní, zákon připouští u některého hmotného majetku sazby zvýšené o 10 %, 15 %, 20 %. Roční odpisovou sazbu zvýšenou o 20 % může použít poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je prvním odpisovatelem stroje pro zemědělskou a lesní výrobu. Roční odpisovou sazbu zvýšenou o 15 % může použít poplatník, který je prvním odpisovatelem zařízení pro čištění a úpravu vod. Nejrozšířenější je možnost uplatnění zvýšeného odpisu o 10 %, neboť tato možnost se týká prvních odpisovatelů majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3.

Tento roční odpis nelze uplatnit u poplatníků, kteří již uplatnili zvýšené sazby 15 a 20 % a dále pak u letadel, pokud nejsou používána provozovateli letecké dopravy, motocyklů a osobních automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli dopravy, taxislužby, autoškoly, nebo se nejedná o sanitní a pohřební vozy dle zvláštních právních předpisů, dále nelze použít tuto sazbu u spotřebičů pro domácnost a u rekreačních a sportovních člunů.

Podrobnosti a sazby pro zvýšené odpisování najdeme v ust. § 31 ZDP. Pro správné zatřídění do odpisové skupiny je třeba si ještě vysvětlit pojem první odpisovatel. Prvním odpisovatelem se rozumí poplatník, který si pořídil hmotný majetek, který nebyl dosud odepisovaný, tzn. nakoupil si nový majetek, nebo si vyrobil hmotný majetek ve vlastní režii.

Zrychlené odpisování řeší § 32 ZDP

Pro zrychlené odpisování jsou opět sazby stanoveny zákonem

Sazby pro zrychlené odpisování: Roční odpisové sazby

Odpisová skupina První rok odepisování Odpisování v dalších letech Odpis pro zvýšenou vstupní cenu
1 3 4 3
2 5 6 5
3 10 11 10
4 20 21 20
5 30 31 30
6 50 51 50

 

U zrychleného odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku v prvním roce jako podíl vstupní ceny a příslušného koeficientu, v dalších letech. V následujících letech se odpis počítá jako podíl z dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílem přiřazeného koeficientu a počtu let již odepisovaného hmotného majetku.

Stejně jako u rovnoměrného odpisování, tak i u zrychleného odepisování je možné použít zvýšených sazeb 10 %, 15 %, 20 % za stejných podmínek, které platí pro rovnoměrné odepisování. I zde se vypočtený roční odpis zaokrouhluje na celé koruny nahoru a maximálně do výše vstupní ceny hmotného majetku.

Příklad 2

Pro názornost použijeme stejný příklad jako u rovnoměrného odpisování, tj. vypočteme si u pořízeného automobilu ve výši 450 000 Kč zrychlené odpisy. V prvním roce odpisování bude činit odpis 90 000 Kč (450 000/5 – tj. sazba pro 2. odpisovou skupinu v 1. roce odpisování.) V druhém roce bude výpočet následující: 2* zůstatková cena / sazba v dalších letech – počet let odpisů = 2*360 000/ 6-1= 144 000 Kč.

 

Rok Odpis Zůstatková cena
2018 90 000 360 000
2019 144 000 216 000
2020 108 000 108 000
2021 72 000 36 000
2022 36 000 0
Odpisy celkem 450 000  

Z uvedeného výpočtu je patrné, že použití zrychleného odpisování je pro poplatníky daně progresivnější.

Maximální odpisové sazby stanovuje zákon

K odpisovým sazbám je třeba ještě upřesnit, že tyto sazby jsou maximální, znamená to, že poplatníci si nemohou uplatnit pro účely daní vyšší roční odpisy, než připouští zákon, ale na druhou stranu si mohou uplatnit nižší částky. Poplatníci, kteří vedou účetnictví mohou použít v účetnictví jiné odpisové sazby i jinou délku odpisování, ale pro daňové účely se musí řídit výpočtem dle ZDP.

U výpočtu odpisů u některých druhů hmotného majetku existují i jiné postupy, než jsou výše uvedené. Roční odpis otvírek nových lomů, pískoven hlinišť a technické rekultivace, pokud nejsou součástí hmotného majetku, se stanoví jako podíl vstupní ceny a stanovené doby trvání. Tento způsob se použije i hmotného majetku, jehož životnost nebo doba trvání je stanovena v letech obecně závazným předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění ve zvláštním zákoně.

Tento způsob se použije i při výpočtu odpisu práva stavby. Zde se odpis vypočte jako podíl vstupní ceny a sjednané doby trvání práva stavby. Institut práva stavby je řešen v Občanském zákoníku od roku 2014. Jedná se o situaci, kdy na cizím pozemku (se souhlasem majitele) postaví poplatník nějakou stavbu.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 7-8.2018…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.