Přístup k informacím pro obchodníky i zákazníky

Pilotní projekt fTRACE odstartoval

Šance pro sledovatelnost! Platforma fTRACE dostává konkrétní podobu. Počet zařazených GTIN ze sektorů masa a produkce z ryb, tedy konkrétních položek v databázi fTRACE, přesáhl počet 40 000.

K původním iniciátorům této aktivity, tj. partnerům Metro Group a GS1 Germany, se na německém trhu přidali další důležití hráči (Edeka, Kaufland, Lidl a Transgourmet).

Dodavatelů zapojených do projektu bylo v době uzávěrky časopisu 280 a pocházeli celkem z 20 zemí.

Německý trh ověřil možnosti fTRACE

První období skutečného provozu ověřilo v rámci německého trhu funkčnost, praktičnost a vhodnost tohoto řešení sledovatelnosti s významnou přidanou hodnotou pro koncového zákazníka. Platforma fTRACE se neustále vyvíjí a je plánováno její rychlé rozšíření o další oblasti rychloobrátkového zboží, jako jsou čerstvé potraviny a mlékárenské a tabákové produkty.

Řešení evropských legislativních požadavků

fTRACE v současné době v první řadě pokrývá legislativní požadavky mnoha direktiv Evropské komise, které již není možné ignorovat či obcházet. Uveďme na například požadavky na sledovatelnost rybích produktů 1224/2009 a 404/2011, potravin a krmiv pro zvířata: 178/2002, potravin živočišného původu: 931/2011, pravidla řešící způsob značení potravin: 1169/2011 a další, nověji vydaná či připravovaná opatření např. v sektoru tabákového průmyslu.

Mobilní aplikace PROtrace: zákazník získává přehled

Velmi důležitou přidanou hodnotou platformy fTRACE jsou široké možnosti v oblasti B2C. Každý zákazník má možnost využívat škálu přesných a důvěryhodných informací o původu konkrétní zakoupené položky i marketingových informací často doplněných o doporučené postupy kulinářských úprav, názorná videa apod.

Jedinou podmínkou je zadání tzv. fTRACE kódu, který představuje unikátní a vždy povinnou kombinaci GTIN a čísla šarže/partie dané položky. Jedná se o sekvenci standardů GS1 AI, GS1 aplikačních identifikátorů, AI (01) a AI (10). Zadání může zákazník uskutečnit prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony, která je dostupná na stránkách fTRACE.

Vizuálně odlišná verze německé centrály Metro Group, která však funguje naprosto shodně, je na trh uvedena pod názvem PROtrace. Zákazník může kód fTRACE zadat ručně přímo na webových stránkách fTRACE. Aplikace pro chytré telefony využívá jejich schopnosti snímat obsah vybraných moderních datových nosičů uvedených na obalech. Výstupem rychlého procesu dekódování obsahu GS1 DataBar Expanded, GS1 DataMatrix či QR Code je propojení na webové stránky výrobce přímo k informacím o konkrétní položce.

Iniciativa Makro C&C

V České republice logicky převzalo tuto iniciativu Makro C&C. Informovalo své dodavatele rybích a masných produktů o záměru využívat do budoucna službu fTRACE a ve spolupráci s GS1 Czech Republic, která figuruje jako technická a organizační podpora akce, připravilo se svým významným dodavatelem příslušného sortimentu, firmou HOPI, pilotní projekt.

Tento projekt byl odstartován v první dekádě května s cílem prověření všech aspektů platformy, zejména její srozumitelnosti a plynulosti spolupráce všech partnerů.

Pilot od května. Jaké nosiče?

Pilotní projekt navázal na předcházející vstupní prezentaci speciálně připraveného školení, jehož cílem bylo základní seznámení s parametry platformy fTRACE a se standardy GS1, které platforma využívá. Reálná se tak vzápětí stala například diskuse o schopnostech dodavatele zahájit identifikaci položek s využitím moderních datových nosičů GS1 DataBar Expanded / Expanded Stacked, vhodnosti jeho technického vybavení, diskutovalo se o správnosti využívání konkrétních standardů a jejich kompatibilitě se současným informačním systémem dodavatele apod.

Vlastní pilot byl s časovým odstupem zahájen workshopem s důrazem na podrobné představení systému fTRACE doplněného opět širokou diskusí zejména z oblasti výrobní praxe. V této souvislosti byla diskutována i problematika více datových nosičů na etiketách. Makro C&C definitivně směřuje k zavedení čárových kódů GS1 DataBar Expanded / Expanded Stacked, snímatelných na platebních terminálech. Tyto moderní symboly umožňují vedle kódu fTRACE kódovat i další nezbytné informace například o hmotnosti produktů – jedná-li se o variabilní údaj, o datu minimální trvanlivosti, případně o datu použitelnosti (exspirace). Dočasně bude i nadále využíván čárový kód EAN-13, který je nejčastěji vybaven interní identifikací produktu s jeho hmotností, a to až do doby schopnosti většiny zákazníků Makro C&C dekódovat výše zmíněný symbol GS1 DataBar Expanded.

Velký důraz byl kladen na vysvětlení a ukázky praktického využívání jednotlivých datových polí aplikace DataEntry Website, jež byla za tím účelem předem přeložena do českého jazyka. Současně byl vysvětlen a předveden nezbytný postup směřující k zavedení konkrétní položky do systému fTRACE.

S krátkým časovým odstupem následovala praktická realizace vstupního zadání konkrétních vybraných položek zodpovědnou stranou – dodavatelem. Dále byla ověřena schopnost rychlé kontroly kmenových dat ze strany GS1 Czech Republic včetně případných operativních reakcí ze strany operátora fTRACE – GS1 Germany. Následná práce s DataEntry ověří přesnost a rychlost zadávání konkrétních šarží daného produktu se všemi povinnými průvodními informacemi, přenos dat formou XML zpráv atd. Bude opakovaně ověřena funkčnost aplikací pro mobilní telefony po zadání příslušného fTRACE kódu a manuální možnost zadání dat přes webové stránky fTRACE.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v červnovém čísle Retail News…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.