Boj s inflací

Co by měl každý podnik udělat, je inventura sama u sebe a na jejím základě sestavit vlastní akční plán boje s inflací. Vládní pomoci v podobě systémových změn na trhu s energiemi nebo přímých dotací se firmy mohou dočkat, ale spoléhat na ně jako na jediný nástroj pro překonání současné inflační krize je cosi jako podniková ruská ruleta.

Současná nákladová krize je potvrzením nesmyslnosti teze o konci dějin, kterou se zpohodlnělá Evropa nechala opít jako rohlíkem. Dějiny, a nejn ty politické, nýbrž i ekonomické, nejenže pokračují, ale pokračují novým směrem. Globální ekonomický trh tak, jak jsme ho znali od konce 2. světové války skončil na přelomu února a března letošního roku s agresí Ruska na Ukrajině. Této nové skutečnosti je třeba přizpůsobit i firemní strategii. Návrat k pravidlům a ekonomickým relacím před rokem 2022 je dnes spíše z kategorie zbožných přání než reálnou ekonomickou úvahou.

Diverzifikace rizika

Na podnikové úrovni je nejdůležitější nastavit naprosto otevřený, věcný a pozitivní přístup k současné těžké situaci. Uvědomit si, že kapitáni mají za úkol řídit loď i za bouře, nikoli pouze za pěkného počasí. Tato premisa pozitivního přístupu je nutnou podmínkou vypracování a aplikování smysluplného firemního plánu boje s inflací. Existuje spousta příkladů z hyperinflačních ekonomik, kdy firmy při aplikaci správné strategie pro podnikání v inflačním prostředí dosahují stejné úrovně zisků jako firmy v neinflačním prostředí. Samozřejmě paleta manažerských nástrojů řízení je v tomto prostředí odlišná a důraz je položen na jiné priority.

Diverzifikace podnikatelského rizika je jednou z nejdůležitějších priorit. Může mít různé podoby: od strategické akvizice přes aktivaci nových prodejních kanálů až po změnu portfolia výrobků či služeb. Diverzifikace byznysu sama o sobě je ošemetná věc, protože zvyšuje komplexitu a v jejím důsledku i náklady, ale ve vysoce inflačním prostředí se náklady zvyšují stejně, takže její přínos pro diverzifikaci rizik podnikání převyšuje riziko růstu nákladů.

Náklady a hodnota

Stejně tak důležité je předefinovat poměr nákladů a hodnoty nabízených výrobků nebo služeb. Obecně za každé krize nejvíce trpí střed – luxusní a velmi levné výrobky nejsou relativně zdaleka tolik postiženy. Inflační krize není v tomto směru žádná výjimka. Jinými slovy: náklady a hodnota zboží pro spotřebitele si musejí být navzájem co nejblíže nebo co nejdál od sebe (ve prospěch hodnoty, samozřejmě).

S touto zásadní otázkou je spojeno hned několik nástrojů řízení byznysu v čase hyperinflace. Upravení portfolia výrobků a služeb je jedním z nich. Ať už se jedná o re-formulaci výrobku nebo o zkrácení dodavatelského řetězce, zmenšení počtu ekonomických subjektů v dodavatelském řetězci při cestě výrobku k cílovému spotřebiteli.

Nelze však zapomínat ani na zvyšování hodnotové stránky nabídky. Hodnota je vyjádřena na trhu cenou, takže zde hovoříme o zvyšování ceny výrobku. Nikoli však o nákladově podmíněném, plošném zvýšení cen, ale o diverzifikovaném, na hodnotě výrobku založeném zvýšení cen. K tomu je především třeba uvědomit si, který výrobek patří mezi „spotřebitelsky nezbytné“ a který mezi „je hezké ho mít, ale nemusí to být“. Spotřebitelé budou krátit nákupy „spotřebitelsky nezbytných“ výrobků až jako poslední.

Záleží hodně na konkurenční pozici výrobku na trhu, ale všichni jsou na stejné inflační lodi: pohne-li se první, pohnou se všichni. Dějiny nekončí, jen dostávají nový směr. Také koncentrace pozornosti na zúžení příliš košatého portfolia se v době jakékoli krize a s ní souvisejícím zvyšováním cen vyplatí. Racionalizace portfolia a položení důrazu na jeho vlajkové lodi je klasickým nástrojem řízení v době krize.

Snižování nákladů

Snižování nákladů patří bezpochyby k hlavním nástrojům reakce na krizi. Má nespočetně podob a různorodé nástroje řízení, jež je možno použít.

Mezi zásadní nástroje patří kompletní analýza tvorby nákladů a hodnoty. Každý akt v kterémkoli byznysovém procesu představuje náklad. Ne každý akt však zároveň vytváří hodnotu pro spotřebitele. Zásadní analýza všech firemních procesů, krok po kroku, je nutným předpokladem pro odbourání všech kroků, které přinášejí pouze náklady, tj. náklady, v nichž cílový spotřebitel nevidí hodnotu a není ochoten za tyto náklady zaplatit. Akční firemní plán na tomto poli pak má podobu racionalizace tvorby hodnoty pro spotřebitele a jeho důsledkem bude likvidace všech nákladů nepřidávajících hodnotu výrobku nebo službě.

Dalším nástrojem kontroly nákladů je zvýšení produktivity práce jako hodnoty vytvořené jedním zprůměrovaným zaměstnancem. Dovedena do důsledků tato metoda vede k zefektivnění a úpravě organizační struktury firmy, a to nejen co do nezbytného počtu zaměstnanců, ale také pokud se týká jejich požadované kvality, znalostí a zkušeností.

Chci ještě zmínit jeden významný nástroj strategického snižování nákladů, totiž automatizaci včetně digitalizace a robotizaci. Přínos této části akčního plánu pro boj s inflací nemusí být patrný ihned jako v případě jiných nástrojů snižování nákladů, ale ve střednědobém výhledu je nepopiratelný. Stejně jako příliv zdvihá všechny lodě stejně, relativizace vlivu odpisů na celkové náklady ve vysoce inflačním prostředí přímo vybízí k promyšlené automatizaci. Navíc dalším dodatečným důvodem je to, že cena práce v tomto prostředí nepochybně také poroste.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 11.2022…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.