Téma k diskuzi: Kontaminanty v potravinách (2.)

Pokračujeme v článku zaměřeném na sledování a snižování výskytu kontaminantů v potravinovém řetězci, které by mohly ohrozit bezpečnost potravin a zdraví spotřebitele.

Za politiku EU v oblasti bezpečnosti potravin a zdraví a sledování toho, zda se řádně dodržují související předpisy zodpovídá DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) sleduje a diskutuje přehled hlavních kontaminantů v potravinách.

Níže jsou uvedeny další kontaminanty, které jsou v posledních letech sledovány a pro, které jsou navrhovány upravené maximální limity (ML):

Kyanogenní glykosidy

Kyanogenní glykosidy (např. amygdalin) jsou antinutriční složkou některých potravin. Samy o sobě však toxické nejsou. Nositelem toxicity je kyanovodík, který vzniká enzymatickou hydrolýzou kyanogenních glykosidů.

Tyto přírodní toxiny chrání rostliny před škůdci. U člověka mohou způsobit otravu v důsledku blokování enzymu přenášejícího kyslík.  EK po konzultaci s členskými státy navrhla ML pro obsah kyseliny kyanovodíkové pro lněné semeno, maniok, mouku z manioku a mandle.

Maximální limity (ML) se nevztahují na lněné semeno určené pro produkci oleje.

O důležitosti sledovat tento kontaminant svědčí laboratorní rozbor SZPI v doplňku stravy, který potvrdil v jedné doporučené denní dávce přítomnost látky amygdalin v množství 1760 mg, což odpovídá množství až 104 mg kyanovodíku po metabolizaci. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA se život ohrožující dávka kyanovodíku pohybuje v hodnotě 0,5 – 3,5 mg na 1 kg tělesné váhy, tj. u 70 kg vážícího člověka v intervalu 35 – 245 mg. (Tisková zpráva SZPI ze dne 28.1.2021 + hlášení v systému RASFF).

Kyselina eruková

Kyselina eruková je přirozeně se vyskytující toxickou látkou v tukové složce některých olejnatých semen z čeledi brukvovitých (hořčice, řepka olejka). V současné době je její přítomnost regulována nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, a to maximálním limitem pro rostlinné tuky a oleje a potraviny, do kterých byly tyto oleje a tuky přidány (50 g/kg) a dále pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (10 g/kg).

Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. Úkolem EK je navrhnout snížení dosavadního ML pro sklerocia námele na 0,2 g/kg (doposud 0,5 g/kg). EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

Evropská komise navrhla stanovit ML pro různé výrobky na bázi obilovin. Hodnota ML představuje sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné – ininové formy).

Ochratoxin A

Ochratoxin A je látka produkovaná plísněmi rodu Aspergillus. Maximální limity ochratoxinu A jsou u vybraných potravin stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 a od jejich stanovení byly několikrát revidovány. Na půdě Evropské komise bylo navrženo, aby se maximální limity stanovily i u některých dalších potravin, jako je např. sušené ovoce jiné než rozinky či kakao. Úřad EFSA byl požádán o vědecké stanovisko k ochratoxinu A v potravinách.

V současné době se diskutuje o návrzích ML pro ochratoxin A v potravinách, pro které v současné době limit neexistuje. Též se uvažuje o úpravě existujících ML v potravinách. Podle nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pro obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené́ pro kojence a malé děti, stejně jako pro dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely určené speciálně pro kojence bylo stanoveno 0,50 µg/kg těl. hm.

Olovo

Chronická zátěž relativně nízkými dávkami olova může vést k poškozeni ledvin a jater, reprodukčního, kardiovaskulárního, imunitního, nervového a trávícího systému. Krátkodobá zátěž vysokými dávkami olova může způsobit onemocnění gastrointestinálního traktu, anémii, onemocnění mozku a až smrt. Olovo je mimořádné nebezpečné pro novorozence a děti. Chronická expozice nízkými dávkami olova může mít negativní vliv na kognitivní (intelektuální) vývoj dětí. Z těchto důvodů obsah olova v potravinách vyžaduje trvalou pozornost kontrolního systému. Pozornost je nutno věnovat především kontrole obilovin a výrobků z nich, brambor a některých dalších potravin především rostlinného původu.

Komise předložila návrh nařízení pozměňující a doplňující ML olova pro výživu kojenců a malých dětí, droby, víno, aromatizované víno, likérové víno, koření a sůl. Podle nařízení EK č. 1881/2006 pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, stejně pro syrové mléko, tepelně ošetřené mléko a mléko pro výrobu mléčných výrobků bylo stanoveno 0,020 mg/kg (čerstvé hmotnosti).

Pyrrolizidinové alkaloidy v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy

Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou přirozeně se vyskytující látky, u kterých byla zjištěna toxicita vůči teplokrevným živočichům (konkrétně genotoxicita a karcinogenita). Výskyt PA je vázán především na čeleď brutnákovitých a část hvězdnicovitých. Vzhledem k tomu, že jde o medonosné rostliny, může dojít k přenosu do medu. V bylinných čajích či doplňcích stravy je jejich eliminace zajištěna zákazem používat rizikové byliny pro jejich výrobu, přesto je některé bylinné směsi mohou obsahovat např. jako nežádoucí příměs.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil stanovisko týkající se vlivu přítomnosti PA v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy na zdraví lidí. Tento úřad dospěl k závěru, že existuje reálné riziko související s expozicí PA, zejména u spotřebitelů čaje a bylinných nálevů, kteří je konzumují ve velkém množství. Také konzumace doplňků stravy na bázi rostlin produkujících PA může vést k expozici způsobující akutní (krátkodobou) toxicitu. Na pracovních skupinách EK se nyní diskutují vhodná regulační opatření, včetně stanovení maximálních limitů pro různé kategorie potravin.

Navrhovaný ML pro čaj pro kojence a malé děti (sušená směs k přípravě nálevu) je 75 µg/l (sušina) a čaj pro kojence a malé děti (v tekuté formě) 1 µg/l.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v Retail News 6.2021…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.