Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2021

Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod.

1) Prodej

Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2021 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 26,8 mld. Kč. Z toho 22,8 mld. Kč v textilním sektoru a 4 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 5,6 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl navýšením tržeb o 7,7 %, oděvní průmysl pak snížením tržeb o 4,6 %.

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky

2) Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla za 1. polovinu roku 2021 v TOP úrovně 27,7 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 5,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 18,4 tis. zaměstnaných osob, to je o 4,9 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl také zaznamenal pokles počtu zaměstnaných osob na 9,3 tis., což je o 6,8 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky

3) Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla za 1. polovinu roku 2021 hodnoty 25,7 tis. Kč, což představuje růst o 8 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 28,5 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 8 400 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky

4) Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla za 1. polovinu roku 2021 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 470 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (850 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita navýšila o 13,2 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k růstu produktivity o 2,4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Poznámka: zahrnuty jen organizace s 20 a více pracovníky

5) Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží za 1. polovinu roku 2021 stoupl oproti stejnému období předchozího roku o 10,7 %. Z čehož vývoz textilního zboží zaznamenal růst o 4,8 % a oděvní zboží o 18,5 %. V případě dovozů došlo u textilního zboží k poklesu o 5,7 %, u oděvního zboží se pak dovoz zvýšil o 15,1 %. Oděvní průmysl si pak i nadále udržel zápornou bilanci zahraničního obchodu. Oproti tomu bilance textilního průmyslu se znovu dostala do kladných hodnot. Celková bilance textilního a oděvního průmyslu je však i tak záporná.

Zdroj dat: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ

Celkové zhodnocení

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v prvním pololetí roku 2021 dosáhl 26,8 mld. Kč, což oproti stejnému období roku 2020 znamená růst o 5,6 %. Přesto se v současnosti výše tržeb v textilním průmyslu pohybuje přibližně na úrovni roku 2014, u oděvního průmyslu na úrovni roku 2017. Na snížení tržeb se významnou měrou podílely dopady související s rozšířením koronavirové nákazy.

V celém odvětví došlo v tomto období k úbytku počtu zaměstnanců o 5,6 %. I zde můžeme spatřovat hlavní příčiny negativního trendu v dopadech pandemie a vyhlášeného nouzového stavu. Průměrná tržba na zaměstnance v textilním průmyslu vzrostla o 13,2 %, což je více než růst samotných tržeb, u oděvního průmyslu tržby na zaměstnance rostly výrazně méně, a to o 2,4 %.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím došlo k významnému oživení exportní aktivity, a to o 10,7 %. Dynamika růstu exportu předčila dynamiku růstu dovozů, které se zvýšily o 4,9 %. Celková obchodní bilance u oděvního zboží zůstává dlouhodobě v záporných v hodnotách, u textilního zboží je obchodní bilance kladná.

 

Zdroj: Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu

Praha, 30. srpna 2021